Kép megosztása

Megosztás közösségi oldalon

Link (backlink)

Beágyazási kód

(a kód 'width' és 'height' értékei módosíthatók a rendelkezésre álló helyhez igazítva, részletek itt)

Orszagalbum.hu

Hozzászólás módosítása

Válasz módosítása

Ify Kápolna 1.


1 851 56 83 2012-02-03
És akkor a lényeg: Ify Lajos
A Keszthelyen született legifibb Ifynek, a természettudományok felé irányított Imre és a kézműves szakma felé terelt Kálmán után szülei a papi hivatást választottak. Lajos fiatalon került az egész élete szerelmeként meghatározó Fonyódra, hol mint fiatal káplán, nagy buzgóságával vetette bele magát a törökök megszüntette, gróf Zichyek hatalmas birtokából, 100 holdnyi adományozással kiszakított Fonyódi plébánia megteremtésébe. Segítségére volt ebben a budapesti Gázgyár
Részletek a fotóról
Kategóriák / Címkék

Kategóriák

Balaton

Címkék

lényeg:AakkorÉSIfyLajos AKeszthelyenszületettlegifibbIfynekAtermészettudományokfeléirányítottImreésAKézművesszakmafelétereltKálmánutánszüleiApapihivatástválasztottak.LajosfiatalonkerültazegészéleteszerelmekéntmeghatározóFonyódraholmintfiatalkáplánNagybuzgóságávalvetetteBELEmagátAtörökökmegszüntettegrófZichyekhatalmasbirtokából100holdnyiadományozássalkiszakítottFonyódiplébániamegteremtésébe.SegítségérevoltebbenABudapestigázgyárvezérigazgatójakéntfővárosszerteismert(később1925és1932közöttfőpolgármester)ámittABalaton-partjánelsődlegesenszépvillájárólismertdr.RipkaFerenc.Segítségével1921.augusztus13-aszombatján2000előkelővendégelőttköztükboglártetemesbirtokosávalGaálGasztonnalésgrófHunyadyFerenccelRottnándorVeszprémimegyéspüspökáltalaz1920-banalapköveletettFonyódiplébániafelszenteltetett.eplébániaelsővezetőjevoltazalapítástól1921-től1949-esönkéntesszáműzetéséigIfyLajosatya.VezetésealattfonyódNagykönyvébejelesbetűkkeliktatottbeAköltőiszépségűbeszédeirőlhíresplébánosAHáborúutániéveketkarakánságamiattmegsínyletteígyAmegalázófélreállításahelyettmagátóllemondvavonultVisszaSzentgyörgyhegyiCsaládibirtokáraholaz50-esévekbenönerőbőlépítetteFelremetelakátAzarándokoknaküzenőEmmausfelirattalékítettIfy-kápolnát.(ElsőésutolsóállomáshelyénAkorjellemzőjekéntAbaligetiKázmérbékepapkövetteőtEgészen1976-igkitkáplánkéntugyansegítettámotthonábanisgyakranmagamisézett.)Otthonáulletttanúhegyenháromszobájavolt.EgyikbentároltaAharmóniumaitAmásikbaóráitfabrikáltamígAharmadikpihenőnekhasználthelyiségefalánlógottAsokaknakemlékezetesLehel-kürtmásolata.mígEzutóbbiAmagyarságeredetéreemlékeztetteúgyóraműhelyeazidőmúlásárafigyelmeztettemígharmóniumairakhelyeazegyházközösségéhezvalótartozásátjelképezte.kápolnájaelőttAzarándokoknakésFonyódiszeretteijelzéséreNagypóznánegyMagyarlobogóttartottmelynekfelhúzásávaljeleztelátogatóinakotthonlététsazáltalairányábafoganatosíthatólátogathatóságát.végülAlegendáról!IfyLajostvégrendelkezéseszerintazönkéntvállaltszáműzetésénekhelyszínéülválasztottSzentgyörgyhegyikápolnájánáltemettékelAremetelakfelettholsírköveAkövetkezőfeliratávaltudatjaazarrajárókkalmagánakszántutolsóintelmét:”LudovicimementoMori”vagyisLajosemlékezzAhalálra!...
Kép információk
Kép készítőjestekoart
Fotózás ideje2012-01-28 12:37:02
Feltöltés ideje2012-02-03 10:35:48
Megtekintés1851 alkalommal
A kép összes pontszáma56
A kép átlag pontszáma14
Felhasználási jogCC-BY-4.0
EXIF adatok
KameraNIKON CORPORATION NIKON D90

További EXIF adatok a belépést követően

Letöltés

A képeket csak belépett felhasználók tölthetik le

stekoart további képei |
Helyszín - Hegymagas

A kép hozzászólásai

A kép feltöltője kritikát kér

Hozzászólni csak belépett felhasználó tud